Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Ulmeühing

Põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühing Eesti Ulmeühing (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2. Ühing on asutatud 25. märtsil 1995. aastal.

3. Ühingu asukohaks on Tartu linn.

4. Ühingu eesmärkideks on ulme tutvustamine ja propageerimine ning Eesti ulme arendamine.

5. Eesmärkide täitmiseks Ühing:

5.1 koondab ja ühendab ulmehuvilisi;

5.2 korraldab oma liikmete ühistegevust;

5.3 tegeleb autoriõiguste hankimise, kirjastamise ja tõlkimisega;

5.4 korraldab üritusi (seminarid, konverentsid, festivalid, näitused, suvepäevad, autoriõhtud, töötoad, võistlused ja konkursid, esitlused, teemapäevad jne);

5.5 tegeleb põhikirjaliseks tegevuseks vajalike projektitaotluste kirjutamise ning vahendite hankimisega;

5.6 viib Ühingu tegevuse korraldamiseks vajalike vahendite hankimiseks läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Ühingu kasutuses ja omanduses oleva varaga;

5.7 annab välja stipendiume ja preemiaid;

5.8 teeb koostööd teiste organisatsioonide ja asutustega.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

6. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

7. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus soovija kirjaliku või digiallkirjastatud elektroonilise avalduse alusel ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Vastuvõtmisest või mittevastuvõtmisest teatatakse avaldajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldusel näidatud e-posti aadressil. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustaks üldkoosolek.

8. Liige võib omal soovil igal ajal Ühingust välja astuda, selleks esitab ta juhatusele kirjaliku või digiallkirjastatud elektroonilise avalduse. Liige loetakse Ühingust välja astunuks avaldusel märgitud kuupäevast.

9. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) Ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;

b) Ühingu liige kahjustab oluliselt Ühingu mainet.

10. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus. Liige võib nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

11. Väljaastumisel või väljaarvamisel varemtasutud liikmemaksu ei tagastata.

III. Liikmete õigused ja kohustused

12. Ühingu liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;

b) olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks ja osaleda Ühingu valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

c) saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta.

13. Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid;

b) tasuma liikmemaksu 6 kuu jooksul majandusaasta algusest;

c) teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

d) tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

14. Auliikmel on tegevliikmega võrdsed õigused, välja arvatud õigus valida ja olla valitud Ühingu organitesse. Auliige on vabastatud liikmemaksust.

IV. Üldkoosolek

15. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel igal Ühingu liikmel on üks hääl.

16. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolekuga;

b) Ühingu eesmärgi muutmine 9/10 liikmete nõusolekuga;

b) juhatuse liikmete määramine;

c) majandusaasta aruande kinnitamine;

d) auliikmete nimetamine;

e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

f) Ühingu lõpetamine või ühinemine.

17. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks;

b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

18. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate Ühingu kodulehel (www.ulme.ee), näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale Ühingu liikmele samasisulise e-kirja.

19. Üldkoosolek on pädev tegema otsuseid ainult küsimustes, mis on kokkukutsumisel päevakorraga liikmetele ette teatatud.

20. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Isikuvalimistel osutub valituks enim hääli saanud kandidaat.

V. Juhatus

21. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2-5 liiget, kellest üks on Ühingu president.

22. Juhatuse liikmed ja presidendi määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

23. Juhatuse liikmed (kaasa arvatud president) valitakse Ühingu liikmete seast.

24. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

25. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

26. Juhatuse liikmed esindavad Ühingut võrdsetel alustel.

VI. President

27. Presidendi määrab Ühingu üldkoosolek juhatuse volituste perioodiks.

28. President juhatab üldkoosolekuid, juhatuse koosolekuid, koordineerib juhatuse tööd ja korraldab tööülesannete jaotamist juhatuse liikmete vahel.

VI Vara, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine

29. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole seadusega või teiste õigusaktidega keelatud.

30. Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorganite liikmele, ühingule viimase 12 kuu jooksul annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega eelloetletud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.

31. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

32. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

33. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

34. Ühingu likvideerimisel antakse järelejäänud vara üldkoosoleku otsuse alusel üle sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

VIII. Põhikirjaga reguleerimata küsimused

35. Põhikirjaga reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt seadusele.